Образцы заявлений

Скачать: Образцы заявлений 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директору

Государственного учреждения образования

“Щитковичская средняя школа

Стародорожского района”

Ильющене Л.Н.

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

 

 

 

 

 

Прошу выдать дубликат свидетельства о базовом образовании, полученном в _________ году.

Причина получения дубликата - ____________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

_______________        _______________                     _________________

        дата                          подпись                                инициалы, фамилия

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директору

Государственного учреждения образования

“Щитковичская средняя школа

Стародорожского района”

Ильющене Л.Н.

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

 

 

 

 

 

 

Прошу выдать дубликат аттестата об общем среднем образовании, полученном в _________ году.

Причина получения дубликата  - ___________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

_______________        _______________                     _________________

          дата                           подпись                            инициалы, фамилия

 

 

ЗАЯВА                                                       

__________№___

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дырэктару

Дзяржаўнай установы адукацыі

«Шчыткавіцкая сярэдняя школа

Старадарожскага раёна»

Іллюшчэні Л.М.

ад_________________________________________

___________________________________________

       (прозвішча, імя законнага прадстаўніка)

зарэгістраванага(ай) па месцу жыхарства__________________________________

___________________________________________

дам.тэлефон _____________________

маб. тэлефон ____________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прашу залічыць майго(ю) сына (дачку)______________________________

__________________________________,__________________ года нараджэння,

(прозвішча, імя, імя па-бацьку)

які(якая) пражывае па адрасу:___________________________________________

____________________________________________________________________

у _____клас з беларускай (рускай) мовай навучання.

Са статутам установы адукацыі азнаёмлены(а).

Абязуюся забяспечваць умовы для атрымання адукацыіі развіцця майго дзіцяці, паважаць гонар і годнасць іншых удзельнікаў адукацыйнага працэсу, выконваць патрабаванні ўстаноўчых дакументаў, правілаў унутранага распарадку для навучэнцаў, а таксама выконваць іншыя абавязкі, устаноўленыя Кодэксам аб адукацыі Рэспублікі Беларусь, лакальнымі нарматыўнымі прававымі актамі ўстановы адукацыі.

 

Да заявы дадаю:

(патрэбнае падкрэсліць)

 

медыцынскую даведку аб стане здароўя;

заключэнне цэнтра карэкцыйна-развіваючага навучання і реабілітацыі;

асабовую картку навучэнца (пры пераводзе).

«____»______________20___г.            _________            _______________

                 (дата)                                   (подпіс)           (ініцыялы, прозвішча)

 

 

ЗАЯВА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дырэктару

Дзяржаўнай установы адукацыі

«Шчыткавіцкая сярэдняя школа

Старадарожскага раёна»

Іллюшчэні Л.М.

ад__________________________

____________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прашу залічыць майго (маю) сына (дачку)_____________________

______________________вучня (вучаніцу)___ класа на факультатыўныя заняткі па вучэбнай праграме ____________________________________

___________________________________________________з 01.09.20___.

 

 

«____»__________20____г.                                            ______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директору

Государственного учреждения образования

«Щитковичская средняя школа

Стародорожского района»

Ильющене Л.Н.

от______________________________________

________________________________________

(Фамилия, инициалы одного из законных представителей)

                                                                                        зарегистрированного(ой) по месту жительства______________________________

                                                     ________________________________________

                                                    дом.телефон _____________________________

                                                     

моб. телефон____________________________

 

 

Прошу зачислить моего ребёнка____________________________________

____________________________________,__________________ года рождения,

(фамилия, собственное имя, отчество)

проживающего по адресу:______________________________________________

____________________________________________________________________

в __________________________________________________________________

С уставом учреждения образования ознакомлен(а).

Обязуюсь обеспечивать условия для получения образования и развития моего ребёнка, уважать честь и достоинство других участников образовательного процесса, выполнять требования учредительных документов, правил внутреннего распорядка для обучающихся, а также выполнять иные обязанности, установленные Кодексом об образовании Республики Беларусь, локальными нормативными правовыми актами учреждения образования.

 

К заявлению прилагаю:

(нужное подчеркнуть)

 

медицинскую справку о состоянии здоровья;

направление;

заключение центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации.

 

«____»______________20___г.            _________            __________________

                            (дата)                                                                          (подпись)                                  (расшифровка)